Regulamin

Regulamin Akademii ValueMED

1. Spotkania Akademii odbywają się w:

  • Szczecin - 2.02.2024
  • Katowice - 8.03.2024
  • Łódź - 23.03.2024
  • Gdynia - 24.05.2024
  • Wrocław - 4.10.2024
  • Poznań - 26.10.2024

Dokładnie lokalizacje znajdują się na stronie www.akademia.valuemed.pl


2. Organizatorem Konferencji jest Crockett Media z siedzibą w Ząbkach, przy Powstańców 33/91, 05-091, zwany dalej Biurem Organizatora.


3. Uczestnikami Konferencji są pielęgniarki i lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.


4. Warunkiem uczestnictwa w Akademii jest przesłanie zgłoszenia udziału poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.akademia.valuemed.pl.


5. Udział w warsztatach jest płatny zgodnie z informacją zawartą na stronie www.akademia.valuemed.pl.


6. Rejestracja Uczestników będzie się odbywa poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.akademia.valuemed.pl.


7. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w warsztatach upływa dzień przed danym wydarzeniem. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Akademii.


8. Rezygnację z udziału w warsztatach można zgłosić wyłącznie drogę mailową – kontakt@crockettmedia.pl

9. Rezygnacji z udziału w konferencji można dokonać na dwa tygodnie przez wydarzeniem.


10. W ramach warsztatów odbędą się warsztaty szkoleniowe.


11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.


12. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.


13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.


14. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym odbywał będzie się Konferencji.


15. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora.


16. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Akademii oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.


17. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.